Ayuntament de Benicarló

Menu

Aquesta és la pàgina web preparada per a la reserva de places en les activitats esportives que organitza la Regidoria d'Esports del Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb IOCUM, gestió esportiva i educativa.


INSCRIPCIONS TANCADES
LLISTES PROVISIONAL 18 DE SETEMBRE
A PARTIR DE LES 16:00 HORES

INSCRIPCIONS AL PROGRAMA

Aquesta PREMATRÍCULA (reserva) comporta l'acceptació de totes les bases indicades en aquest document: ESPORT ESCOLAR 2023-2024

 

A) PLACES VACANTS, INSCRIPCIONS I TRÀMITS:

 1. Tota la normativa de participació en els programes Esport Escolar i Jocs Esportius Comarcals Benicarló-Castelló Nord està supeditada a les directrius i recomanacions sanitàries que la Generalitat Valenciana aprove en cada moment. Per tant, l’Ajuntament de Benicarló podrà variar, alterar, modificar o suprimir qualssevol de les normes de funcionament per a afavorir el compliment de la normativa vigent.
 2. Totes les inscripcions han de formalitzar-se per la plataforma www.esportsbenicarlo.com
 3. Les preinscripcions (reserves) han de fer-se en línia, dins del termini establit. Posteriorment i una vegada fet el sorteig dels grups, es publicaran les llistes provisionals i, a continuació, les definitives.
 4. És obligatori que cada alumne/a aporte un correu electrònic particular, entenent que, com són menors, el correu pot ser el de la persona adulta que n’estiga al càrrec.
 5. Cada xiquet o xiqueta té dret a preinscriure's en, com a màxim, DOS activitats esportives, tot i que això no significa tindre dret a plaça.
 6. El fet d'emplenar la PREINSCRIPCIÓ no dona dret a plaça en les activitats. Per a aquelles activitats amb aforament limitat, es realitzarà (si escau) un sorteig d'adjudicació. El sorteig consistirà en l’elecció d’una lletra de tall, que serà la que marcarà les places assignades per grup. La resta de xiquets i xiquetes interessats en l'activitat estaran en llista d'espera.
 7. Per a l’assignació definitiva de places, es donarà prioritat seguint criteris de conciliació familiar i de no pertinència a cap entitat esportiva federada (es donarà prioritat a la participació no federada). Si un xiquet o xiqueta amb plaça, posteriorment, decideix formar part d'un club, s'oferirà la seua plaça a la següent persona de la llista d'espera del seu esport en el seu respectiu col·legi.
 8. L'organització del programa es reserva el dret d'agrupar horaris i/o grups si algun no arriba a l'aforament mínim establit. Fins i tot, es pot anul·lar algun grup davant la falta d’alumnat o monitors/es.
 9. Els xiquets i les xiquetes inscrits en activitats gratuïtes podran perdre el dret a plaça si tenen una absència de 5 dies sense causa justificada. La seua vacant s'oferirà al primer xiquet/a de la llista d'espera del seu esport.
 10. En casos de mal comportament amb la resta de xiquets i xiquetes o cap a les instal·lacions, monitors/es, etc. es podrà perdre el dret a plaça.
 11. La falsificació de firmes, dades o informació de la persona participant, comportarà automàticament la baixa en l'activitat. De la mateixa forma, per motius d'assegurança esportiva i no duplicitat de dades, qualsevol preinscripció amb dades falses, incorrectes o errades, pot ser desestimada, fins i tot, després d'haver sigut acceptada. Les dades que s'indiquen en el registre són responsabilitat de la persona adulta que realitze la reserva.
 12. D'acord amb la normativa de protecció de dades personals, la Regidoria d’Esports us fa saber que les vostres dades personals s'inclouran en un fitxer amb titularitat de la Regidoria d'Esports amb la finalitat exclusiva de la gestió interna de les activitats organitzades. Teniu la possibilitat d’accedir-hi, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-vos-hi, tal com es preveu en aquesta llei, mitjançant una carta dirigida a la Regidoria d'Esports (c. de Ferreres Bretó, 10. 12580. Benicarló).

 
B) ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DEL PROGRAMA ESPORT ESCOLAR:

 1. Tots els xiquets i les xiquetes que s'hagen inscrit correctament i hi estiguen admesos/es comptaran amb assegurança d’accidents. A més, tots l'alumnat admés al programa estarà admés en les competicions i/o jornades que organitze l’Ajuntament de Benicarló.
 2. L’assegurança d’accidents no tindrà validesa si el xiquet o la xiqueta participant no està correctament inscrit/a i admés/a.
 3. La cobertura de l’assegurança d’accidents del programa d’Esport Escolar no inclou les possibles activitats esportives que organitze qualsevol centre escolar i/o club.
 4. L’alumnat admés al programa Esport Escolar podrà participar en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la seua fase local, comarcal (Jocs Esportius Comarcals Benicarló-Castelló Nord) i provincial.
 5. Les activitats del programa així com les competicions són per a l’alumnat dels centres escolars de primària i secundària de Benicarló; no obstant això, a les competicions dels Jocs Esportius Comarcals Benicarló-Castelló Nord, podrà participar l’alumnat de centres escolars de la comarca i la província, amb la corresponent inscripció prèvia.
 6. S’exigeix la màxima responsabilitat als pares i mares dels xiquets i de les xiquetes en allò que es refereix a la participació i assistència a les lligues escolars. L'èxit de les activitats té molt a veure amb la continuïtat en la participació dels xiquets i les xiquetes.

 
C) INFORMACIÓ SOBRE L’ ESTAT DE SALUT DEL PARTICIPANT:

 1. De conformitat amb les directrius de la Generalitat Valenciana, és obligatori que els pares/mares/tutors legals dels i de les menors firmen una declaració responsable i un full d’informació mèdica que ha d’entregar-se obligatòriament.
 2. En l’imprés mèdic, els pares i les mares han de fer constar qualsevol necessitat especial dels xiquets/es, per poder previndre reforços amb l’equip de monitors/es.
 3. En cas de patir alguna al·lèrgia o malaltia o de necessitar medicació especial, s'ha de comunicar en el moment de la inscripció.
 4. La Regidoria d’Esports pot demanar l’informe mèdic o qualsevol altre certificat que acredite la situació especial de salut del xiquet/a.
 5. La no aportació de l’esmentat informe i/o certificat, sense motiu justificat, pot comportar la baixa al programa.
 6. En tot cas, és recomanable passar abans una revisió mèdica.
 7. En cas de patir alguna al·lèrgia o malaltia o de necessitar medicació especial, s'ha de comunicar en el moment de la inscripció; en cas contrari, pot comportar la baixa automàtica del programa.
 8. Està complement prohibit compartir roba i efectes personals (gorres, gots, botelles d’aigua, esmorzars, ulleres, cantimplores, sabatilles, etc.)