Ayuntament de Benicarló

Menu

Aquesta és la pàgina web preparada per a la reserva de places en les activitats esportives que organitza la Regidoria d'Esports del Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb IOCUM, gestió esportiva i educativa.


INSCRIPCIONS TANCADES
LLISTES PROVISIONAL 18 DE SETEMBRE
A PARTIR DE LES 16:00 HORES

INSCRIPCIONS AL PROGRAMA

Aquesta PREMATRÍCULA (reserva) comporta l'acceptació de totes les bases indicades en aquest document: DIVERESTIU I ESCOLES ESPORTIVES D'ESTIU 2022

 

NORMES DE PARTICIPACIÓ

Campus Diverestiu i resta d’activitats de la Campanya Esportiva d’Estiu


INSCRIPCIONS:

Fer la inscripció no vol dir que ja tingueu plaça; si hi ha més sol·licituds que places es crearà una llista d’espera.
L’ordre de matrícula serà per estricte ordre d’inscripció al web www.esportsbenicarlo.com
Una vegada es publiquen els llistats d’admesos definitius, es podrà realitzar el pagament.

RÀTIOS DELS GRUPS:

Els grups tindran un ràtio d’1 monitor/a per cada 12 alumnes (o 1:10 segons l’activitat i edat).
En l’imprés mèdic, els pares i les mares han de fer constar qualsevol necessitat especial dels xiquets/es, per poder previndre reforços amb l’equip de monitors/es.

HORARIS:

Els dies fixats per a les reunions amb els pares/mares/tutors es publicaran al web www.esportsbenicarlo.com
A la reunió s’informarà sobre tota la dinàmica del campus, horaris, funcionament diari, tant a nivell d’activitats com de normes higienicosanitàries.

CANVIS D'HORARIS:

Una vegada comencen les activitats, en el cas que es modificaren posteriorment els horaris, s'avisarà mitjançant una circular informativa per correu electrònic.

ÉS OBLIGATORI EMPLENAR EN LA INSCRIPCIÓ LA SEGÜENT INFORMACIÓ:

Dades d’alumne/a (dades personals, autorització d’entrega i recollida de l’alumnat, etc.)
Declaració responsable.
Informe mèdic (si escau).

DECLARACIÓ RESPONSABLE MENORS D’EDAT:

De conformitat amb les directrius de la Generalitat Valenciana, per a activitats i escoles d’estiu, és obligatori que els pares/mares/tutors legals dels menors, signen una declaració responsable, que ha d’entregar-se juntament amb la justificació del pagament.

INFORMACIÓ MÈDICA:

En cas de patir alguna al·lèrgia o malaltia o de necessitar medicació especial, s'ha de comunicar en el moment de la inscripció.
La Regidoria d’Esports pot demanar l’informe mèdic o qualsevol altre certificat que acredite la situació especial de salut del xiquet/a.
La no aportació de l’esmentat informe i/o certificat, sense motiu justificat, pot comportar la baixa al campus.
En tot cas, és recomanable passar abans una revisió mèdica.

ADVERTÈNCIES EXPRESSES:

En cas de patir alguna al·lèrgia o malaltia o de necessitar medicació especial, s'ha de comunicar en el moment de la inscripció; en cas contrari, pot comportar la baixa automàtica del campus.
No es podrà fer el pagament si no s’ha emplenat el formulari de dades de l’alumne/a, la declaració responsable i l’imprés mèdic (si escau).
Està complement prohibit compartir roba i efectes personals (gorres, gots, botelles d’aigua, esmorzars, ulleres, cantimplores, sabatilles, etc.)
Si qualsevol familiar directe del xiquet/a participant és diagnosticat positiu en covid-19, s’ha de comunicar a l’organització del campus immediatament.