Ayuntament de Benicarló

Menu

Aquesta és la pàgina web preparada per a la reserva de places en les activitats esportives que organitza la Regidoria d'Esports del Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb IOCUM, gestió esportiva i educativa.


INSCRIPCIONS AL PROGRAMA CAMPANYA ESPORTIVA D'HIVERN

Aquesta INSCRIPCIÓ (reserva) comporta l'acceptació de totes les bases indicades en aquest document: CAMPANYA ESPORTIVA D'HIVERN 2021-2022

 

NORMATIVA INSCRIPCIONS

 

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE LES INSCRIPCIONS:


1. La normativa de participació en la Campanya Esportiva Municipal d’Hivern està supeditada a les directrius i recomanacions sanitàries que la Generalitat Valenciana aprove en cada moment. Per tant, l’Ajuntament de Benicarló podrà variar, alterar, modificar o suprimir qualssevol de les normes de funcionament per afavorir el compliment de la normativa vigent, minimitzar les possibles vies de contagi i maximitzar la traçabilitat contra la Covid-19.
2. Totes les inscripcions han de formalitzar-se per la plataforma www.esportsbenicarlo.com
3. Tant en la preinscripció presencial com en la preinscripció en línia, cada persona podrà només prescriure's en DOS activitats com a màxim.
4. No es realitzaran reserves de places per endavant.
5. Les sessions seran de 50 min., per poder complir els protocols i recomanacions preventives contra la Covid-19.


LLISTES D’ADMESOS:


1. El fet d’emplenar la PREINSCRIPCIÓ no dóna dret a plaça en les activitats.
2. Per a aquelles activitats amb aforament limitat, es realitzarà (si escau) un sorteig d'adjudicació. El sorteig consistirà a escollir una lletra de tall, que serà la que marcarà les places assignades per grup.
3. Cada activitat tindrà un llistat de persones d'admeses.

FORMA I TERMINI DE PAGAMENTS:

1. Una vegada l'alumne/a siga admés/a i aparega en els llistats definitius, ha de fer el pagament de la matrícula a l'Ajuntament abonant l’import corresponent en l'entitat bancària, presencialment o per transferència.
2. El justificant s’ha de enviar per correu electrònic (correu.esports@ajuntamentdebenicarlo.org) o bé portar-lo físicament al Servei Municipal d’Esports.
3. Les persones admeses que no abonen el pagament de matrícula dins d’eixe termini, perdran el seu lloc al llistat d’admesos i s'entendrà que l'alumne/a renuncia a la plaça.
3. Per tant, no hi haurà llistes d’espera i totes les places vacants quedaran a disposició de les persones interessades, una vegada passat el termini de pagaments.


PLACES VACANTS:


1. Les noves places s’adjudicaran per rigorós ordre de petició mitjançant el web www.esportsbenicarlo.com
2. Si durant el curs, l'alumne/a té 5 absències no justificades, la seua plaça quedarà vacant i s'oferirà a les persones en llista d'espera. Per justificar les absències, es podrà demanar a l’alumnat el corresponent justificant laboral, mèdic o d'estudis.
3. Si una activitat no arriba a la ràtio mínima (12 persones), la Regidoria d'Esports podrà oferir places a les persones admeses en altres activitats amb places vacants.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:


1. La falsificació de signatures, dades o informació de la persona participant, comportarà automàticament la baixa en l'activitat. De la mateixa forma, per motius d'assegurança esportiva i no duplicitat de dades, qualsevol preinscripció amb dades falses, incorrectes o errades, pot ser desestimada, fins i tot, després d'haver sigut acceptada. Les dades que s'indiquen en el registre seran responsabilitat de la persona adulta que realitze la reserva.
2. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Regidoria d'Esports us fa saber que les vostres dades personals s'inclouran en un fitxer amb titularitat de la Regidoria d'Esports amb la finalitat exclusiva de la gestió interna de les activitats organitzades. Teniu la possibilitat d’accedir-hi, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-vos-hi, tal com es preveu en aquesta llei, mitjançant una carta dirigida a la Regidoria d'Esports (c. de Ferreres Bretó, 10. 12580. Benicarló).


CLÀUSULES COVID-19 D’OBLIGATORI COMPLIMENT:


1. De conformitat amb les directrius de la Generalitat Valenciana, és obligatori que els pares/mares/tutors legals dels/de les menors firmen una declaració responsable i un full d’informació mèdica que ha d’entregar-se obligatòriament.
2. La Regidoria d’Esports pot demanar l’informe mèdic o qualsevol altre certificat que acredite la situació especial de salut de la persona participant.
3. La no aportació de l’esmentat informe i/o certificat, sense motiu justificat, pot comportar la baixa al programa.
4. En tot cas, és recomanable passar abans una revisió mèdica.
5. En cas de patir alguna al·lèrgia o malaltia o de necessitar medicació especial, s'ha de comunicar en el moment de la inscripció; en cas contrari, pot comportar la baixa automàtica del programa.
6. En l’imprés mèdic, els pares i les mares han de fer constar qualsevol necessitat especial de la persona participant, per poder previndre reforços i/o adaptacions amb l’equip de monitors/es.
7. En cas de patir alguna al·lèrgia o malaltia o si és necessita medicació especial, s'ha de comunicar en el moment de la inscripció.
8. Està complement prohibit compartir roba i efectes personals (gorres, gots, botelles d’aigua, esmorzars, ulleres, cantimplores, sabatilles, etc.)


DECLARACIÓ RESPONSABLE PELS PARTICIPANTS (s'aceptará en el procés d’inscripció):


1. Que a l'efecte de maximitzar la traçabilitat de possibles contagis, autoritzo l'ús de les meues dades personals per part de l'Ajuntament de Benicarló (nom, cognoms, DNI i telèfons de contacte). Aquestes dades s’han obtingut amb el meu consentiment, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat exclusiva i única de la gestió del present tràmit i sense cap tipus de cessió a terceres persones.
2. La crisi sanitària de la Covid-19 fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures per complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L'establiment i compliment de les esmentades mesures requerix una sèrie de compromisos i formes d'actuació per part, fonamentalment, de les persones titulars de les instal·lacions esportives, de les persones organitzadores i de les persones participants.
3. Que no presento símptomes sospitosos de patir la Covid19 en els últims 14 dies. 4. Que se m'ha informat sobre el protocol de prevenció contra la Covid19, aprovat per l'Ajuntament de Benicarló, per a evitar i previndre contagis i, per tant, soc coneixedor/a del protocol de contingència vigent i aplicat a la instal·lació esportiva i per a l'activitat esportiva que realitzaré.
5. Que em comprometo a no acudir ni prendre part en en les activitats esportives, entrenaments, esdeveniments o competicions en el cas de patir símptomes que pogueren ser compatibles amb el contagi de la Covid-19. Això resultarà extensiu, igualment, als casos en què els símptomes els manifesten terceres persones amb qui habitualment haja tingut contacte i de les quals objectivament poguera derivar-se un contagi.
6. Que el en cas de tindre coneixement d'estar afectat/da pel virus de la Covid-19 (o persones amb qui tinc contacte habitual), em comprometo a no acudir ni prendre part en les activitats esportives en què participo, entrenaments i/o competicions mentre no m'hagen realitzat la corresponent prova mèdica i s'haja descartat el possible contagi; o fins que les autoritats sanitàries no manifesten que la participació no entranya un risc, bé per a la meua persona o per a la resta de les persones assistents amb qui poguera tindre contacte.
7. Que quan les circumstàncies ho aconsellen o així ho establisquen les recomanacions sanitàries, o a requeriment de l'Ajuntament de Benicarló, em comprometo a sotmetre'm a les proves mèdiques necessàries per a comprovar si estic o he estat contagiat de Covid-19.
8. Que sóc coneixedor/a i assumisc que en l'actual estat hi ha un objectiu risc de contagi de Covid-19 amb les conseqüències que d'això es pogueren derivar per a la salut.
9. Que accepto que l'Ajuntament de Benicarló adopte les mesures necessàries per a establir un raonable escenari de seguretat en l'activitat esportiva que desenvolupo, així com les decisions que siguen necessàries o qualssevol altres directrius que tingueren com a finalitat dotar l'activitat esportiva o la competició esportiva d'un entorn segur en termes d'evitar contagis per Covid-19.
10. Que accepto que, en cas que l'Ajuntament de Benicarló haja d’adoptar mesures restrictives d'ús, d'aforaments, d'horaris o de qualsevol altra índole que impliquen restricció d'ús de l'espai esportiu o de l'activitat esportiva que s'estiga realitzant, no es podran considerar incomplides les obligacions adquirides per l’Ajuntament. Per tant, no es podrà exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions o devolució d'imports en concepte d'inscripció o drets de participació o costos en què haguera incorregut la persona usuària o terceres persones que en depenguen.
11. Que accepto que si es mostrara per la meua part una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordes i instruccions vigents i aprovades per l'Ajuntament de Benicarló, en relació amb les mesures de seguretat evitar contagis per Covid-19, podré ser exclòs/a temporalment o de forma definitiva, segons siga procedent, de l'activitat esportiva que estiga realitzant.
12. Que la present declaració, la firmo sense perjuí d'altres responsabilitats en què poguera incórrer com a conseqüència d'una conducta o comportament d'inobservança o incompliment de les ordes i instruccions que s'apliquen per part de l'Ajuntament de Benicarló i la resta d'autoritats competents.
13. Que totes les dades que es comuniquen i/o aporten en la present declaració responsable són certes i estan actualitzades a data d’avui.